Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zarządzanie, Biznes, Prawo

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

od 1400 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zarządzanie, Biznes, Prawo

Czesne: od 1400 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia na kierunku „BHP” mają na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla pracowników.

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu oceny ryzyka zawodowego, pozwalającą na identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie skutecznych strategii zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Program studiów skupia się również na tworzeniu systemów zarządzania BHP i zapoznaniu słuchaczy z narzędziami i metodami efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Słuchacze poznają również nowoczesne metody szkoleń BHP, które umożliwiają skuteczne przekazywanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz budowanie świadomości i odpowiednich postaw u pracowników.

W ramach studiów, słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą technicznego bezpieczeństwa pracy, czyli analizy i oceny zagrożeń wynikających z czynników technicznych i technologicznych oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy.

Słuchacze będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz podejmowania działań prewencyjnych i reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarem.

W ramach programu studiów, słuchacze będą rozwijać umiejętności komunikacji społecznej i pracy zespołowej, które są niezbędne do efektywnego działania w obszarze BHP. Będą również zdobywać wiedzę z zakresu prawodawstwa związanego z BHP, aby móc zastosować odpowiednie przepisy w praktyce.

Podsumowując, studia na kierunku „BHP” zapewniają słuchaczom wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci będą przygotowani do zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy, oceny ryzyka zawodowego, tworzenia i wdrażania systemów zarządzania BHP oraz przeprowadzania efektywnych szkoleń. Będą również świadomi znaczenia prawodawstwa i przepisów związanych z BHP oraz zdolni do efektywnej komunikacji społecznej i pracy w zespołach w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku „BHP” jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny ryzyka zawodowego, aby absolwenci byli w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia oraz podejmować działania zapobiegawcze.

Kolejnym celem studiów jest umożliwienie absolwentom tworzenia systemów zarządzania BHP, które przyczynią się do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami.

Studia na kierunku „BHP” mają także na celu przekazanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod szkoleń BHP, które umożliwią efektywne przekazywanie informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy wśród pracowników.

Słuchacze zdobędą również umiejętności z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, aby móc analizować i poprawiać warunki pracy oraz reagować w przypadku wypadków lub awarii.

Kolejnym celem studiów jest rozwinięcie świadomości na temat ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność podejmowania działań prewencyjnych i reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Studia na kierunku „BHP” mają również na celu rozwinięcie umiejętności komunikacji społecznej i pracy w zespole, aby absolwenci mogli efektywnie współpracować z różnymi podmiotami w zakresie BHP.

W ramach studiów, absolwenci zdobędą także wiedzę z zakresu analizy i interpretacji przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co umożliwi im zastosowanie odpowiednich regulacji w praktyce.

Podsumowując, głównym celem studiów na kierunku „BHP” jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników oraz przestrzegania obowiązujących przepisów i standardów.

Adresaci

Studia na kierunku „BHP” są skierowane do osób, które są zainteresowane zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji w służbach BHP.

Adresatami studiów są osoby, które mają świadomość znaczenia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowia pracowników. Słuchacze powinni być zainteresowani nowoczesnymi metodami szkoleń BHP oraz umiejętnością oceny ryzyka zawodowego. Ważne jest również zrozumienie systemów informatycznych wspierających służby BHP oraz bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w kontekście poważnych awarii przemysłowych i transportu substancji niebezpiecznych.

Słuchacze powinni mieć również zainteresowanie systemami ratownictwa oraz zadaniami służby BHP w zakresie badania i organizacji pracy. Program studiów dotyczy również technicznego bezpieczeństwa pracy oraz zrozumienia zagadnień związanych z wypadkami przy pracy.

Słuchacze zdobywają wiedzę na temat auditowania systemów zarządzania BHP oraz systemów zarządzania BHP. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu ergonomii i higieny stanowiska pracy, aby słuchacze mogli kształtować ergonomiczne warunki pracy. Ważnym aspektem studiów jest również zrozumienie współczesnych problemów pracy służb BHP oraz roli ochrony przeciwpożarowej.

Osoby zainteresowane studiami na kierunku „BHP” powinny być świadome znaczenia zaangażowania czynnika ludzkiego w kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań. Ważne jest również zrozumienie regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu BHP.

Zagadnienia programowe

 • Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie
 • Nowoczesne metody szkoleń BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Systemy informatyczne wspierające służby BHP
 • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne w świetle poważnych awarii przemysłowych i transportu substancji niebezpiecznych
 • Systemy ratownictwa
 • Zadania służby BHP w zakresie badania i organizacji pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Wypadki przy pracy
 • Auditowanie systemów zarządzania BHP
 • Systemy zarządzania BHP
 • Ergonomia i higiena stanowiska pracy
 • Humanocentryczne kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
 • Współczesne problemy pracy służb BHP
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zaangażowanie czynnika ludzkiego w kształtowanie probezpiecznych postaw i zachowań
 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku „BHP” to osoba, która posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych sektorach i branżach.

Posiadając wiedzę z zakresu oceny ryzyka zawodowego, absolwent jest zdolny do identyfikowania potencjalnych zagrożeń i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. Posiada także umiejętność tworzenia systemów zarządzania BHP, które przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania audytów systemów zarządzania BHP oraz stosowania nowoczesnych metod szkoleń BHP, które umożliwiają przekazanie wiedzy i budowanie świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników.

Dzięki zdobytym umiejętnościom w obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy, absolwent potrafi analizować i poprawiać warunki pracy oraz reagować w przypadku wypadków lub awarii.

Absolwent kierunku „BHP” jest również świadomy znaczenia ochrony przeciwpożarowej i posiada wiedzę z zakresu działań prewencyjnych oraz reagowania w przypadku pożaru.

Dodatkowo, absolwent posiada umiejętność komunikacji społecznej i pracy w zespole, co jest istotne przy współpracy z różnymi podmiotami w zakresie BHP, takimi jak pracownicy, kierownictwo i inspektorzy.

Sylwetka absolwenta na kierunku „BHP” obejmuje również umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich praktycznego zastosowania w różnych kontekstach.

Absolwent posiada świadomość odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz gotowość do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych.

Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, absolwent kierunku „BHP” może znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki, w tym w firmach produkcyjnych, przemysłowych, usługowych, administracji publicznej oraz jednostkach służby zdrowia i ratownictwa.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content